WORKSHOP MBI KRASITJEN E HARDHISË NË FAZËN E GJELBËRT

Workshopi me temë “Krasitja e hardhisë në fazën e gjelbërt” u organizua në ambjentet e Kooperativës Sapa Zadrima në Krajen, në bashkëpunim me personelin e kooperativës dhe me pjesëmarrjen e fermerëve të vegjël të zonës së Zadrimës, të interesuar në këtë proçes. Workshopi u drejtua nga konsulenti i projektit Bledar Laçi dhe u zhvillua  në dy 

Continue Reading…

TAKIM ME FERMERË TË ZONËS MBI LEGJISLACIONIN SHQIPTAR TË KOOPERATIVAVE BUJQËSORE

Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor krijohen dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 38/2012 “Për Shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor” dhe janë subjekt i lehtësive fiskale dhe skemave mbështetëse, sipas legjislacionit ne fuqi. Kjo ishte tema e diskutimit në takimin e anëtarëve të Kooperativës Sapa Zadrima me ekspertë të Qendrës për Bashkëpunim dhe Zhvillim 

Continue Reading…

TRAJNIM PRAKTIK “ON THE JOB” NË AMBIENTET E KANTINËS SË KOOPERATIVËS

Nën konsulencën e enologut Bledar Laçi në ambientet e kooperativës u zhvillua trajnimi praktik mbi Ajrosjen e veres per largimin e aromave negative te krijuara nga dekantimet si dhe Trajtimi i verës me kiarifikant për ekuilibrimin e polifenoleve dhe taninave të dizekuilibruara. Ky trajnim i vjen në ndihmë fermerëve të kooperativës SAPA dhe ka për 

Continue Reading…

TRAJNIM I STAZHISTES SË KOOPERATIVËS PËR TEMAT E MENAXHIMIT, FINANCËS DHE KONTABILITETIT

Praktikë pune në fushën e administrimit, financës dhe kontabilitet në ambientet e Kooperativës SAPA. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit të Zhvillimit të Kooperativës Bujqësore Sapa në zonën rurale të Zadrimës.  Formimi profesional i personelit të kooperativës mbështetet nga ekspertët e Qendrës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal.

PROJEKTI I ZHVILLIMIT TË KOOPERATIVËS SAPA

Emri i projektit: Zhvillimi i Kooperativës bujqësore Sapa në zonën ruale të Zadrimës, në veri të Shqipërisë Donatorët: L’Otto per Mille, Chiesa Valdese Aktivitetet kryesore: Formim professional i personelit të kooperativës; Konsulencë në terren nga agronom dhe enolog, për fermerë e vegjël të cilët janë pjesë e kooperativës; Organizimi i një workshop mbi fertilizimin e 

Continue Reading…