Tiranë, 1 Tetor  2014

TERMA REFERENCE

Expert Turizmi për Identifikimin dhe  Hartimin e një itinerari tematik për rajonin e Matit

Lloji i Kontratës : Konsulencë me kohë të shkurtër

Projekti: “MATI EKO DESTINACION

Vendi i zbatimit të projektit: Burrel

Numri i ekspertëve të kërkuar: 1

Periudha:   1 – 30 nëntor 2014

Autoriteti Kontraktor: Qendra  Për bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal

 1. Parathënie:

Projekti “Mati Eko Destinacion ” financohet nga Agjensia Për Mbështetjen e Shoqërise Civile  dhe Qendra per Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal e  cila është njekohesisht zbatuese e këtij projekti.

Projekti  ka si objektiv kryesor zhvillimin dhe promovimin e një produkt të qëndrueshëm turistik në rajonin e Matit duke shfrytëzuar pasuritë natyrore dhe kulturore ekzistuese  si dhe duke përmirësuar infrastrukturën turistike në drejtim të impaktit mjedisor dhe marketingu.

Objektivat specifike të projektit  janë :

 

 • Vlerësimi i potencialit mjedisor dhe turistik në zonën e Matit si potencial për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm ndaj mjedisit;

 • Ndërgjegjësimi i grupeve të interesit mbi rëndësinë e përfshirjes së komunitetit në zhvillimin e turizmit nëpërmjet mbrojtjes së mjedisit;

 • Përmirësimi i ofertës turistike nëpërmjet zhvillimit dhe promovimit të itinerareve tematike miqësore me mjedisin duke marrë parasysh flukset ekzistuese turistike;

 • Rritja e vizibilitetit përmes prezantimit të potencialit mjedisor në funksion të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm.

Të orientuar nga misioni i zhvillimit të qëndrueshëm të rajoneve përmes zhvillimit ekonomik, social dhe mbrojtjes e përmirësimit të mjedisit, Qendra për Bashkëpunim dhe Zhvillim Rajonal – RCDC ka vëzhguar nje sërë rajonesh në vend të cilat kanë mundësinë dhe kapacitetet për t’u orientuar saktë drejt këtij zhvillim, e megjithatë deri tani nuk kanë patur mundësi të zhvillojnë më tej idetë dhe vizionin e tyre.

Nje ndër to është edhe Rajoni i Matit, i cili disponon potencial të padiskutueshem veçanërisht mjedisor për orientim drejt zhvillimit të qëndrueshem, por që nuk ka përfituar asnjë shërbim orientues.

2. Objektivat e kontratës:

Identifikimi dhe  Hartimi i një itinerari tematik për rajonin e Matit me fokus promovimin e mjedisit, bio-habitatet, traditat dhe monumentet natyrore

Itinerari i fokusuar tek natyra mundëson identifikimin e produktit dhe vënien në shërbim të vizitorëve. Asetet  mjedisore dhe të trashegimisë, si dhe shërbimet e ofruara në zonë, të ndërthurura në mënyrë harmonike, krijojnë mundësinë e programeve të përshtatshme dhe tërheqese për vizitorët. Të vendosur në mënyrë profesionale në një ose disa kombinime dhe të  promovuara mirë, ky mjet i shërben motivimit të vizitorëve për të vizituar këtë rajon, rritjes së kohë qëndrimit të tyre dhe mbi të gjitha zgjimit të interesit nga ana e operatorëve dhe agjentëve turistik. Ky itinerar do të jetë hapi i parë drejt zhvillimit të produktit dhe një shërbim i shtuar për vizitoret e këtij qyteti. Në fund por jo me pak i rëndesishëm, itinerari do të shërbejë si promotor i mbrojtjes dhe ruajtjes së vlerave të pazëvendesueshme natyrore të zonës.

Në itinerar do përfshihen:

 • Zona gjeografike me interes nga aspekti mjedisor për tu vizituar dhe të arritshme nga vizitorët;

 • Informacion i detajuar lidhur me tiparet e veçanta nga aspekti mjedisor i tyre por edhe historik;

 • Informacion i detajuar mbi komunitetet që jetojne dhe mënyrën e jetesës;

 • Fotografi ilustruese të  të gjithë vendeve dhe objekteve që do të vizitohen;

 • Përmbledhje e informacionit logjistik të itinerarit të organizuar  si më poshtë:

-Dita  (Nga dita 1 deri ne ditën e fundit)

-Ndalesa  (vendi ku do të qëndrohet në fund të çdo itinerari ditor)

-Vendet e Interesit  (që do të vizitohet/n brenda ditës )

-Tipi i akomodimit (guest house dhe të dhenat e familjes pritëse)

-Vaktet

-Distanca (Distanca në km që do të përshkruhet cdo ditë dhe shkalla e vështirësisë )

-Udhërrëfyesi (përkthyesi apo guidë lokale)

-Mjeti i transportit (Automjet, me kembë ose kafshë sipas tipit te terrenit)

Konteksti :

Eksperti duhet të përqendrohet në:

 • Vlerësimin e rajonit dhe perzgjedhjen e vendeve dhe objekteve të vizitueshme te karakterit spikatës ekologjik. Kriteri i dytë i rëndësishëm i përzgjedhjes do te ketë të bejë me arritshmërinë e tyre.

 • Vlerësimi i kapaciteteve akomoduese të zonës

 • Krijimi i një skede përshkruese për secilin objekt të vizitueshëm dhe materialit fotografik ilustrues.

 • Hartimi i skedes logjistike ku përfshihen detajet e mësipërme (distanca, koha e duhur për udhëtim, të dhëna kontakti për objektin; akomodimi, udherrëfyesit etj)

 • Përgatitja e  materialit në versionin PDF i gatshëm për botim.

 1. Detyrat e ekspertit

Eksperti do të angazhohet  gjatë periudhës së kontratës (32 orë pune) për mbledhjen e informacionit dhe hartimin e itinerarit.

 Në përfundim të kontratës, eksperti duhet të dorëzojë  itineraret e përfunduar si mësipër.

Në varësi të aksesueshmërise eksperti mund të dorezoj një itinerar të plotë ose të ndarë në disa me të shkurtër.

 1. Vendndodhja

Ekspertit do t’i kërkohet që të zbatojë objektin e kontratës në zonën e Matit.

 1. Afati

Fillimi i kontratës parashikohet data 1 Nëntor. Brenda datës 30 nëntor 2014 duhet të dorëzojë pranë RCDC, dokumentacionin e përcaktuar në pikën 3.

 1. Kualifikimet dhe eksperiencat

 • Diplomë e nivelit të dytë në Turizëm, Marketing;

 • Minimumi 2 vjet eksperiencë si ekspert në fusha të ngjashme;

 • Përbën avantazh eksperienca në zbulimin dhe vlerësimin e burimeve turistike;

 • Aftësi të mira komunikimi;

.

Të interesuarit të dërgojnë brenda datës 15 tetor 2014 në adresën elektronike rcdcal@gmail.com , info@rcdcalbania.org si më poshtë:

 • Letër interesi;

 • Cv të detajuar;

 • Fotokopje diplome;

 • Dëshmi ose rekomandime të kontratave apo punëve të ngjashme.